Urząd Gminy Michałowice
21.01.2010 13:52

Projekt uchwały

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 628/10
PROJEKT
Uchwała nr …………. / 2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………. 2010 r.
 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 628/10

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1700 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej KW 33195, stanowiącej działkę ew. nr 628/10 o pow. 0,8015 ha, położoną we wsi Reguły, gmina Michałowice, z przeznaczeniem pod zabudowę służącą wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej i administracji.

 
§ 2

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości opisanej w § 1 będą dochody własne budżetu Gminy.

 
§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 21.01.2010 13:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta