Urząd Gminy Michałowice
21.01.2010 13:56

Projekt uchwały

w sprawie zaopiniowania projektu wyznaczenia aglomeracji Warszawa
(projekt)
Uchwała Nr …..
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………..
 
w sprawie zaopiniowania projektu wyznaczenia aglomeracji Warszawa
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 89 ust.1a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 43 ust.2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r.Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Pozytywnie opiniuje projekt wyznaczenia aglomeracji Warszawa określony w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji warszawa, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania niniejszej uchwały Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik do uchwały
Nr................

Rady Gminy Michałowice
PROJEKT        z dnia.............................

 
Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warszawa
 

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm [1]*), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.2)) — uchwala się, co następuje:

 
§.1

1.      Wyznacza się aglomerację Warszawa o równoważnej liczbie mieszkańców 2 870 000, położoną na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz gmin: Legionowo, Stare Babice, Izabelin, Marki, Ząbki, Pruszków, Piastów, Ożarów Mazowiecki, Michałowice, Konstancin-Jeziorna, Jabłonna, Nieporęt, Zielonka, z oczyszczalniami ścieków komunalnych „Czajka" i „Południe", zlokalizowanymi w Warszawie, oraz oczyszczalnią ścieków komunalnych „Pruszków" zlokalizowaną w Pruszkowie.

2.      W skład aglomeracji Warszawa wchodzą następujące miejscowości: Legionowo, Latchorzew, Lubiczów, Babice Nowe, Stare Babice, Janów, Kwirynów, Klaudyn, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Zielonki Wieś, Zielonki-Parcele, Wojcieszyn, Wierzbin, Topolin, Lipków, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Mariew, Stanisławów, Buda, Zalesie, Mościska, Marki, Ząbki, Warszawa, Pruszków, Piastów, Ożarów Mazowiecki, Michałowice, Konstancin-Jeziorna, Jabłonna, Raj szew, Chotomów, Michałów-Grabina, Kąty Węgierskie, Rembelszczyzna, Józefów, Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra, Stanisławów Pierwszy, Izabelin, Nieporęt, Aleksandrów, Zielonka.

3.      Obszar i granice aglomeracji Warszawa, o której mowa w ust. 1, określa mapa w skali 1 : 25 000, stanowiąca załącznik do uchwały.

 
§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

 
§3.

Traci moc rozporządzenie Nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 231, poz. 7565) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warszawa.

 
§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
UZASADNIENIE
 

Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) sejmik województwa wyznacza aglomerację w drodze uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.jf

Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem Nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warszawa (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 231, poz. 7565).

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy pismem z dnia 5 czerwca 2009 r., znak: IN/TWK/EMD/7020/90-2/09, zwrócił się o zmianę, tj. rozszerzenie aglomeracji Warszawa, w związku z projektowanym odprowadzaniem ścieków z terenu Gminy Nieporęt do oczyszczalni ścieków „Czajka" w Warszawie. Dodatkowo w efekcie konsultacji między zainteresowanymi Gminami obszar aglomeracji został rozszerzony o Gminy: Pruszków, Piastów, Ożarów Mazowiecki oraz Michałowice.

W trakcie weryfikacji propozycji planu aglomeracji Warszawa ustalono między innymi, że obecnie w granicach aglomeracji funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej o długości 2 369,53 km. Liczba mieszkańców obsługiwanych obecnie przez system kanalizacji sanitarnej wynosi 1 736 831. Na obszarze wyznaczonej aglomeracji planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 657,38 km, która obsługiwać będzie 229 292 mieszkańców.

Dla wyznaczonego obszaru wskaźnik długości sieci obliczony na podstawie przewidywanej do obsługi liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej wynosi 649,5 mk/km i jest wyższy niż wskaźnik określony w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841 z późn. zm.), tj. 120 mk/km.

Szczegółowe zestawienie rozkładu wartości RLM w poszczególnych gminach tworzących aglomerację Warszawa, a także długość istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenie tych gmin, przedstawia Tabela 1.

Na terenie aglomeracji Warszawa w chwili obecnej powstają ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe w średniej ilości 111 783,58 m3 na dobę, zawierające m.in. zawiesiny ogólne, azot ogólny i fosfor ogólny.

Do największych funkcjonujących na terenie aglomeracji zakładów produkujących ścieki przemysłowe należą:

w zlewni oczyszczalni ścieków „Czajka": ABB Sp. z o.o.; CNPEP „RADWAR" S.A.

Warszawskie Zakłady Radiowe „RA W AR"; Fabryka Samochodów Osobowych S.A.;

„Polfa Tarchomin" S.A.; CADBURY-WEDEL Sp. z o.o.; Zakłady Tłuszczowe

Kruszwica S.A.; Fabryka Substancji Zapachowych „POLLENA-AROMA" Sp. z o.o.;

PROCTER&GAMBLE Operations Polska Sp. z o.o.;

-                     w zlewni oczyszczalni ścieków „Południe": Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze"; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

-                     w zlewni oczyszczalni ścieków „Pruszków": Zakłady Zielarskie „Herbapol" Pruszków; fabryka Daewoo Electronics Manufacturing Poland Sp. z o.o.; Loreal Cosmetics.

Docelowo do oczyszczalni ścieków „Czajka" odprowadzane będą również ścieki z następujących zakładów: Instytut Chemii Przemysłowej; Mennica Polska S.A.; DANONE Sp. z o.o. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przyjęta w uchwale równoważna liczba mieszkańców na obszarze aglomeracji obejmuje 1 966 123 RLM mieszkańców aglomeracji, 872 386 RLM pochodzących z przemysłu, 24 616 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających oraz 6 875 RLM rezerwy.

Dane obejmujące liczbę ludności korzystających z kanalizacji bądź planowanych do podłączenia do kanalizacji, jak również informacje na temat długości sieci kanalizacyjnej i zakładów przemysłowych uzyskano z projektu obszaru i granic przedmiotowej aglomeracji przedstawionego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, informacji uzyskanych bezpośrednio z Gmin wchodzących w skład aglomeracji, danych przedstawionych przez Gminy w „Sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2008", a także informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie (www.pruszkow.pl), na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) oraz na stronie internetowej Instytutu Turystyki (www.intur.com.pl).

Należy zwrócić uwagę, iż wielkość parametrów charakteryzujących aglomerację Warszawa może być zmienna w czasie, ze względu na wyjątkowo duży dynamizm aglomeracji, zarówno w zakresie liczby mieszkańców i osób czasowo przebywających na jej terenie, jak i zlokalizowanego na tym obszarze przemysłu. W przypadku znacznych zmian w tym zakresie obszar i granice aglomeracji będą musiały ulec zmianie.

Zweryfikowany projekt planu aglomeracji przedłożono do uzgodnienia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do zaopiniowania:

- Radzie Miasta Legionowo;
- Radzie Gminy Stare Babice;
- Radzie Gminy Izabelin;
- Radzie Miasta Zielonka;
- Radzie Miejskiej w Konstancinie-Jeziornej;
- Radzie Miasta Marki;
- Radzie Miasta Ząbki;
- Radzie Miasta Stołecznego Warszawa;
- Radzie Gminy Jabłonna;
- Radzie Miejskiej w Pruszkowie;
- Radzie Miejskiej w Piastowie;
- Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim;
- Radzie Gminy Michałowice;
- Radzie Gminy Nieporęt.
 

Konieczność   wyznaczenia   aglomeracji   wynika   z   wywiązania   się   Rządu Rzeczpospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej   spełnienia   dyrektywy   91/271/EWG   w   sprawie   oczyszczania   ścieków komunalnych, w zakresie wyposażania aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Wyznaczenie obszaru i granicy aglomeracji umożliwi inwestorowi pozyskanie środków finansowych między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację wyżej opisanych inwestycji.

Uchwała nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych dla budżetu województwa mazowieckiego.

 

' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255 i Nr 175, poz.1462, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88,poz. 587, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 147, poz. 1033 i Nr 231, poz. 1704 oraz 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505

Data publikacji: 21.01.2010 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 57
Autor: Dariusz Ruta