Urząd Gminy Michałowice
12.01.2011 10:38

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2010 roku.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 8 ust.2 i 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Pana Krzysztofa Grabki Wójta Gminy Michałowice w wysokości 11.730,00zł brutto w tym:

a)      wynagrodzenie zasadnicze w wysokości          6.000,00 zł.
b)      dodatek funkcyjny w wysokości                       2.100,00 zł.
c)      dodatek specjalny 30 % w wysokości               2.430,00zł.
d)      dodatek za wysługę lat 20 % tj. w wysokości   1.200,00 zł.

2. Ponadto Wójtowi zgodnie z odrębnymi przepisami przysługuje nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 
§ 2.

Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 14 grudnia 2010r.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Michałowice.

 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 12.01.2011 10:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 27
Autor: Dariusz Ruta