Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.12.2010 15:25

Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009 dokonuje się następujących zmian:
zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:
a)      zwiększa się dochody o kwotę                1 190 618,00 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę                         179 592,00 zł,
dochody majątkowe o kwotę                 1 011 026,00 zł,
zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:
a) zwiększa się wydatki o kwotę              1 518 929,00 złw tym:
- wydatki bieżące o kwotę                        184 488,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę                1 334 441,00 zł,
b)zmniejsza się wydatki o kwotę               2 169 311,00 zł,w tym:
- wydatki bieżące o kwotę                         366 800,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę                1 802 511,00 zł,
po dokonaniu zmian budżet gminy na 2010 r. wynosi:
a) dochody      80 937 019,90 zł,
b)wydatki       88 867 594,90 zł.
4)    deficyt w wysokości 7 930 575,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a)      zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 222 220,00 zł,
b)     wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 708 355,00 zł.
5)   ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:
a)    na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie     3 222 220,00 zł,
b)   na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie   4 769 780,00 zł.
6) w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do    niniejszej uchwały,
7) w załączniku Nr 1 Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
8) w załączniku Nr 2 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
9) w załączniku Nr 3 Plan dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
10) Załącznik Nr 1a Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 30.12.2010 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Izabela Gora