Urząd Gminy Michałowice
02.04.2010 09:25

Uchwała Nr XL/279/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1.      Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice – Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, umów na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie dostawy usług telefonicznych telefonii komórkowej.

2.      Zaangażowanie na cel określony w ust. 1 środków finansowych ustala się następująco:

1)         w 2011 r. do kwoty – 3,500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset),

2)         w 2012 r. do kwoty – 3,500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset),

3.      Źródłem finansowania zobowiązań określonych w ust. 2 będą dochody własne budżetu Gminy.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 02.04.2010 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta