Urząd Gminy Michałowice
01.04.2010 13:33

Uchwała XL/277/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Pocztę Polska S.A. na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej WA1P/00013770/9, składającej się z niezabudowanej dz. ew. nr 716/14 o pow. 61m2, niezabudowanej dz. ew. nr 716/22 o pow. 183m2, działki ew. nr 716/21 o pow. 348m2, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 94m2, który stanowi odrębny przedmiot własności, położonych w obrębie wieś Komorów Osiedle, gmina Michałowice, na warunkach podanych w ogłoszeniu o ustnym przetargu nieograniczonym.

2. Wyraża się zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonej w ust.1 za cenę nie wyższą niż zaplanowane na ten cel środki finansowe w budżecie Gminy.

 
§ 2

Źródłem pokrycia wydatków związanych z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w § 1 będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 
§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.04.2010 13:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta