Urząd Gminy Michałowice
30.04.2010 12:55

Uchwała Nr XLII/287/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art.18 a ust. 3 i art. 28a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2009 rok stanowiącego załącznik do  uchwały udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 30.04.2010 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 25
Autor: Dariusz Ruta