Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.04.2010 13:01

Uchwała Nr XLII/288/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Michałowice do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Bezpieczeństwo energetyczne Gminy Michałowice - partnerstwo, środowisko, innowacje” współfinansowanego w ramach IV Priorytetu RPOWM - Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka”.

Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Michałowice do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Bezpieczeństwo energetyczne Gminy Michałowice - partnerstwo, środowisko, innowacje” planowanego do współfinansowania w ramach IV Priorytetu RPO Województwa Mazowieckiego - Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka” obejmującego zakup i instalację zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 30.04.2010 13:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Dariusz Ruta