Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.04.2010 13:06

Uchwała Nr XLII/289/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) -  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009 dokonuje się następujących zmian:

1)       w tabeli Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)       w tabeli Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 30.04.2010 13:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta