Urząd Gminy Michałowice
01.06.2010 11:14

Uchwała XLIII/291/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Słubice położonej na terenie Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Udziela się  pomocy finansowej w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych) gminie  Słubice dotkniętej klęską powodzi, położonej na terenie Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w ramach zadania „Remont szkoły”.

 
§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Michałowice a Gminą Słubice.

 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 01.06.2010 11:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta