Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.06.2010 15:36

Uchwała Nr XLIV/293/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1.      Określa się zakres:

1)      informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze,

2)      informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

3)      informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze.

2.      Informacja, o  której mowa w ust. 1 pkt 1 obejmuje następujący zakres:

1)      dochody budżetu gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,

2)      wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych,

3)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,

4)      wydatki majątkowe według działów.

3.       Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 obejmuje następujący zakres:

1)         określenie stanu zadłużenia gminy w tym okresu kredytowania,

2)         informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach i zadaniach wieloletnich,

4.       Informacja, o  której mowa w ust. 1 pkt 3 obejmuje następujący zakres:

1)      dochody samorządowej instytucji kultury według źródeł ich pozyskiwania,

2)      wydatki samorządowej instytucji kultury,

3)      wydatki majątkowe.

 
§ 2.

Informacje określone w § 1 ust. 1 przygotowuje się w formie składającej się z:

1)      tabeli, w której wyszczególnione są: plan po zmianach, wykonanie za pierwsze półrocze, procent wykonania,

2)      części objaśniającej wykonanie budżetu (planu finansowego) w formie opisowej, ze zwróceniem uwagi na procentowe wykonanie,

3)      informacji o stanie realizacji prowadzonych inwestycji,

4)      informacji o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

5)      informacji o stanie realizacji projektów, programów i zadań wieloletnich.

 
§ 3.

Postanowienia § 1 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji za I półrocze 2011 r.

 
§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLI/356/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze.

 
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 14.06.2010 15:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 19
Autor: Dariusz Ruta