Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.06.2010 15:41

Uchwała Nr XLIV/295/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Pęcice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy spółce Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., części działki ewidencyjnej nr 233, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, gmina Michałowice.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 14.06.2010 15:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta