Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.06.2010 15:47

Uchwała Nr XLIV/297/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz . U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 524/3 o pow. 580 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, w częściach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących działki ew. nr 524/1, 524/7 i 524/6 położone w obrębie Komorów Osiedle.

 
§ 2

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, o którym mowa w § 1 przeznacza się w 95 % na cele inwestycyjne na terenie Gminy Michałowice.

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 14.06.2010 15:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta