Urząd Gminy Michałowice
13.07.2010 08:44

Uchwała Nr XLV/299/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 lipca 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę 600 344,90 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę  101 989,17 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 498 355,73 zł,
b)      zmniejsza się dochody o kwotę 654 391,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe o kwotę 654 391,00 zł.

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1599 260,11złw tym:
- wydatki bieżące o kwotę  224 904,38 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1 374 355,73 zł,

b)      zmniejsza się wydatki o kwotę 1 320 306,21 zł,w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 68 715,21 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 1 251 591,00 zł.

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2010 r. wynosi:

a)      dochody 80 577 919,90 zł,
b)      wydatki 90 349 494,90 zł,
c)      deficyt      9 771 575,00 zł.

deficyt w wysokości 9 771 575,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)      zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 063 220,00 zł,

b)      wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 708 355,00 zł.

5)       w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6)       w załączniku Nr 1 Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

7)       w załączniku Nr 2 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

8)       w załączniku Nr 4 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 13.07.2010 08:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta