Urząd Gminy Michałowice
13.07.2010 08:59

Uchwała Nr XLV/300/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

 
§1.

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 247,7 m2opisany w księdze wieczystej Kw WA1P/00084847/8, w budynku położonym w Komorowie przy ul. Turkusowej nr 5 na działce ew. nr 984/4 w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, opisanej w księdze wieczystej Kw WA1P/00084369/3.

 
§2.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w §1.

 
§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 13.07.2010 08:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Dariusz Ruta