Urząd Gminy Michałowice
13.07.2010 10:36

Uchwała Nr XLV/301/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/264/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust 1 pkt. 2 i 3, art. 91 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W § 1 ust 1 uchwały Nr XXXIX/264/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r.  w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, kwotę 9 500 000 zł, zastępuje się kwotą   9 833 000 zł.

 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 13.07.2010 10:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta