Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.07.2010 10:50

Uchwała Nr XLV/302/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, gminnych instytucji kultury, kierownicy referatów oraz samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Michałowice opracowują i przedkładają Wójtowi Gminy:

1)        w terminie do dnia 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych obejmujące dochody, przychody, wydatki i rozchody w układzie klasyfikacji budżetowej,

2)        w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy informacje o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września z wyszczególnieniem zmian w stosunku do poprzedniej informacji.

 
§ 2.

1.        Radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy mogą składać Wójtowi Gminy wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.        Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych mogą składać Wójtowi Gminy wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

 
§ 3.

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu i przedkłada Wójtowi Gminy w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

 
§ 4.

1.        Wójt Gminy opracowuje, na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika Gminy, projekt uchwały budżetowej.

2.        Plan dochodów projektu budżetu Wójt Gminy opracowuje w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

3.        Plan wydatków projektu budżetu Wójt Gminy opracowuje w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4.        Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami określonymi w ust. 6 Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Michałowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

5.        Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawiera:

1)       opis planowanych dochodów z poszczególnych źródeł,

2)       uzasadnienie i omówienie poszczególnych grup wydatków,

3)       uzasadnienie dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminy,

4)       uzasadnienie dotacji dla innych podmiotów,

5)       opis poszczególnych wydatków majątkowych.

6.        Materiały informacyjne do projektu budżetu stanowią:

1)         informacja o stanie mienia komunalnego, obejmująca dane odnoszące się do:

a)         przysługujących gminie praw własności,

b)        innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,

c)         zmian w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d)         dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e)         innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

2)         informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy zawierająca dane dotyczące:

a)         ogólnej kwoty zobowiązań finansowych z podziałem na poszczególne tytuły wraz z podaniem terminów płatności, ewentualnych przyczyn i skutków finansowych nieuregulowania w terminie,

b)         ogólnej kwoty wierzytelności, z wyszczególnieniem tytułów, terminów płatności, przyczyn nieściągalności, podjętych działań zmierzających do ich wyegzekwowania.

7.        Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie odczytywana jest na sesji Rady Gminy w punkcie porządku obrad dotyczącym uchwalenia budżetu.

 
§ 5.

1.        Przewodniczący Rady Gminy przesyła radnym w terminie 7 dni od daty otrzymania projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2.        Komisje Rady w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu uchwały przez radnychodbywają posiedzenia, i przekazują na piśmie swoje opinie i wnioski sformułowane przez przewodniczących Komisji Przewodniczącemu Rady Gminy w celu przekazania Wójtowi Gminy.

3.        W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, komisje zobowiązane są do wskazania źródeł jego finansowania wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian.

4.        W przypadku, gdy z ustaleń prac nad budżetem wynika konieczność dokonania w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu, dla ich wprowadzenia niezbędna jest zgoda Wójta Gminy.

 
§ 6.

Nie uwzględnienie wniosków Komisji spełniających wymagania przewidziane w § 5 ust. 3, wymaga uzasadnienia Wójta Gminy.

 
§ 7.

Projekt uchwały budżetowej zawiera elementy określone w art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

 
§ 8.

Traci moc Uchwała Nr XIX/118/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 13.07.2010 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 46
Autor: Dariusz Ruta