Urząd Gminy Michałowice
13.07.2010 11:33

Uchwała Nr XLV/306/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§1

Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 172/2 i 172/3, położone w obrębie geodezyjnym Opacz Mała, gmina Michałowice, nadać nazwę „Słonecznikowa ”. Przebieg ulicy określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 13.07.2010 11:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta