Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.07.2010 12:34

Uchwała Nr XLV/309/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

Istniejącemu placowi, stanowiącemu działkę oznaczoną w ewidencji gruntów w obrębie wsi Komorów Osiedle jako działka nr ew. 132/2, nadać nazwę „Marii i Józefa Markowiczów”. Granice placu „Marii i Józefa Markowiczów” określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 13.07.2010 12:34
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta