Urząd Gminy Michałowice
13.07.2010 12:38

Uchwała Nr XLV/310/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1.      Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice umowy na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie obsługi ubezpieczeń z ubezpieczycielem wybranym w drodze przetargu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

2.      Zaangażowanie na cel określony w ust. 1 środków finansowych ustala się następująco:

1)      w 2010 r. do kwoty  –  35 000 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy),

2)      w 2011 r. do kwoty –  70 000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy),

3)      w 2012 r. do kwoty –  70 000  zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy),

4)      w 2013 r. do kwoty –  40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).

3.      Źródłem finansowania zobowiązań określonych w ust. 2 będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 13.07.2010 12:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta