Urząd Gminy Michałowice
13.07.2010 12:40

Uchwała Nr XLV/311/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 
§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez Panią Elżbietę Gustakowską-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania niniejszej uchwały skarżącemu.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Załącznik do uchwały
Nr XLV/311/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 08 lipca 2010r.          
 
UZASADNIENIE
 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Kontroli i Audytu w dniu 7 maja 2010 roku przekazał Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia skargę Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas XLIV sesji w dniu 01 czerwca 2010 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię, która została przedstawiona Radzie Gminy podczas XLV sesji, w dniu 08lipca 2010 roku  następującej treści.

         „Po dogłębnej analizie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WKA.III.0550/28.1/10 z dn. 7 maja 2010 r. oraz skargi p. Elżbiety Gustakowskiej - Smolak z dn. 4 maja 2010 r. wraz z załącznikami (8 szt.) Komisja Rewizyjna stwierdza, że przy planowaniu i realizacji inwestycji związanej z wykonaniem ogródka jordanowskiego i boiska piłkarskiego nie złamano obowiązującego prawa. Aktualna lokalizacja przystanku autobusowego linii 207 wykonana została w pasie drogowym stanowiącym drogę gminną na wysokości nieruchomości stanowiącej własność gminy. W związku z powyższym Komisja      Rewizyjna nie znajduje podstaw do uznania skargi za zasadną.

Jednocześnie biorąc pod uwagę usytuowanie boiska w bliskim sąsiedztwie domu p. Elżbiety Gustakowskiej – Smolak oraz uwagi pokontrolne Starostwa Powiatowego w Pruszkowie dotyczące usytuowania przystanku autobusowego zwracamy się do p. Wójta o zaproponowanie w obu sprawach rozwiązań, które pozwoliłyby na pogodzenie racji i interesów mieszkańców Opaczy Kolonii zadowolonych z obu inwestycji i p. Elżbiety Gustakowskiej – Smolak odczuwającej ich uciążliwość”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za bezzasadną.

Data publikacji: 13.07.2010 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Dariusz Ruta