Urząd Gminy Michałowice
05.10.2010 10:58

Uchwała Nr XLVI /315/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 
§ 1.

Niniejsza uchwała określa jednostki, które gromadzą dochody, źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

 
§ 2.

Dochody są gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez następujące jednostki budżetowe Gminy Michałowice, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

1)      Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Michałowicach,

2)      Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie,

3)      Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi,

4)      Gminne Przedszkole w Michałowicach,

5)      Gminne Przedszkole w Nowej Wsi.

 
§ 3.

1.       Dochody są gromadzone z następujących źródeł:

1)         wpłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

2)         wpływów z odpłatności za prowadzoną działalności w zakresie usług,

3)         ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

4)         z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,

5)         odsetek od środków gromadzonych na rachunku.

2.       Dochody wraz z odsetkami mogą być przeznaczone na:

1)         poprawienie warunków nauczania i wychowania,

2)         prowadzenie stołówek szkolnych i żywienie dzieci w przedszkolach,

3)         cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę),

4)         finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskaniem dochodów ze źródeł wymienionych w ust. 1.

3.       Dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

 
§ 4.

1.       Do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy dyrektorzy jednostek budżetowych określonych w § 1 zwani dalej dyrektorami jednostek budżetowych sporządzają i przedkładają projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych do Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2.       Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice w terminie do dnia 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy sporządza i przekazuje do Wójta Gminy Michałowice zbiorcze zestawienie projektów planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z planami jednostkowymi.

3.       Po otrzymaniu informacji o kwotach dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, przyjętych w uchwale budżetowej, dyrektorzy jednostek budżetowych dostosowują plany finansowe dochodów i wydatków nimi finansowanych do uchwały budżetowej.

4.       Wójt Gminy Michałowice zawiadamia dyrektorów jednostek budżetowych o dokonanych przez Radę Gminy zmianach planu dochodów i wydatków nimi finansowanych. Zawiadomienia te stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w planach finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych.

5.       Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych dokonują dyrektorzy jednostek budżetowych a zatwierdza Wójt Gminy Michałowice.

6.       Projekty planów finansowych rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w przypadku, gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej stanowią podstawę gospodarki finansowej rachunku dochodów w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.

 
§ 5.

1.       Obsługę finansowo – księgową dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych określonych w § 1 uchwały wykonuje Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.

2.       Wydatkowanie dochodów należy do dyrektorów jednostek, zgodnie z potrzebami, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, do wysokości kwot zgromadzonych dochodów na rachunku bankowym danej jednostki.

 
§ 6.

Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Michałowice w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

 
§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXXIX/345/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowice.

 
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r.

Data publikacji: 05.10.2010 10:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Dariusz Ruta