Urząd Gminy Michałowice
05.10.2010 10:46

Uchwała Nr XLVI/312/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę             5 055 659,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                   3 555 659,00 zł,

- dochody majątkowe o kwotę             1 500 000,00 zł,
b)      zmniejsza się dochody o kwotę            5 854 994,00 zł, w tym:

- dochody bieżące  o kwotę                   5 854 994,00 zł.

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   998 063,00 złw tym:
- wydatki bieżące o kwotę                      534 064,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                 464 000,00 zł,

b)      zmniejsza się wydatki o kwotę            1 797 398,00 zł,w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                   1 423 398,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                 374 000,00 zł.

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2010 r. wynosi:

a)      dochody      79 810 492,90 zł,

b)      wydatki       89 582 067,90 zł.

§ 2 ust 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 lit. a – 5 063 220zł”.

5)       w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6)       w załączniku Nr 1 Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

7)       w załączniku Nr 3 Plan dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 05.10.2010 10:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta