Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
05.10.2010 10:48

Uchwała Nr XLVI/313/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLV/302/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W § 7 Uchwały Nr XLV/302/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej po wyrazach w art. 212 dodaje się wyrazy „oraz w art. 235 ust 1 i 236 ust 1 i 3”

 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 05.10.2010 10:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Dariusz Ruta