Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
05.10.2010 10:56

Uchwała Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.  z 2010r. Nr 95, poz. 613) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2011r. obowiązujące na terenie Gminy Michałowice:

1)      od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne  retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,00 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1 m² powierzchni.

2)  od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,62 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,11 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,48 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych   4,10 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,08 zł   od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Data publikacji: 15.01.2016 10:44
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2016 10:44
Wyświetleń: 28
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta