Urząd Gminy Michałowice
05.10.2010 11:57

Uchwała Nr XLVI/319/2010 Rady Gminy Michałowice Z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Michałowice, położonych w Komorowie, gmina Michałowice

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, stanowiących działki: nr ew. 847/6 o pow. 1069 m2, nr ew. 849/2 o pow. 33 m², nr ew.852/2 o pow. 44 m², uregulowane w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00081692/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych stanowiących działki nr ew. 850 i 851, położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, uregulowanych w księgach wieczystych KW WA1P/00085165/0 i KW WA1P/00046386 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

§ 2

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, o którym mowa w § 1przeznacza się w 95 % na cele inwestycyjne na terenie Gminy Michałowice.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Michałowice.

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 05.10.2010 11:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta