Urząd Gminy Michałowice
05.10.2010 12:05

Uchwała Nr XLVI/320/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm.) uchwala się co następuje:

 
§1

Istniejącemu rondu u zbiegu ulic: Pęcickiej i Al. Kasztanowej w Pęcicach nadać nazwę „Rondo Kapitana Harcmistrza Stefana Jaronia Kowalskiego”. Usytuowanie ronda przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 05.10.2010 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta