Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
05.10.2010 13:12

Uchwała Nr XLVI/322/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. ) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje :

 
§ 1

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, o których mowa w art. 50 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej tj.:

1)         osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

2)         osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 
§ 2

1.       Usługi opiekuńcze są to usługi obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zlecaną przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2.       Usługi opiekuńcze dzieli się na:

1)         usługi opiekuńcze gospodarcze, w zakres których wchodzą czynności związane z utrzymaniem ładu i porządku w najbliższym otoczeniu świadczeniobiorcy tj. między innymi: sprzątanie, przynoszenie opału, opalanie mieszkania, przynoszenie wody, pranie, robienie zakupów, gotowanie lub przynoszenie obiadów,

2)         usługi opiekuńcze pielęgnacyjne, w zakres których wchodzi bezpośrednia pielęgnacja tj. między innymi: mycie, zmiana pieluch, pielęgnacja odleżyn, karmienie, podawanie leków, ubieranie.

3.       Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 
§ 3

1.       Usługi opiekuńcze przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego na podstawie wniosku zainteresowanego, jego przedstawiciela ustawowego, innych osób za zgodą zainteresowanego lub z urzędu.

1)         do wniosku o usługi opiekuńcze pielęgnacyjne należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub inną dokumentację dotyczącą stanu zdrowia,

2)         do wniosku o specjalistyczne usługi opiekuńcze należy dołączyć zaświadczenie określające rodzaj i zakres usług zalecany przez lekarza lub innego specjalistę.

2.       Usługi przyznaje się na czas określony po uwzględnieniu zgłoszonych potrzeb oraz aktualnych możliwości organizacyjnych i finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

 
§ 4

1.       Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zwanym dalej GOPS Gminy Michałowice na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilno – prawnych.

2.       Usługi opiekuńcze specjalistyczne mogą być świadczone przez specjalistów zatrudnianych przez GOPS Gminy Michałowice na podstawie umów cywilno – prawnych lub poprzez wyspecjalizowane podmioty na podstawie zlecenia usługi.

 
§ 5

1.       Odpłatność klienta ustala się procentowo w stosunku do pełnej odpłatności zgodnie z tabelą odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od posiadanego przez klienta dochodu.

2.       Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności odpowiada każdorazowo aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w przypadku osób w rodzinie zweryfikowanemu w trybie art. 9 tej ustawy.

3.       Obowiązują następujące tabele odpłatności:

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie

 
odpłatność odpłatność
osoby samotnie gospodarującej osoby w rodzinie

Kryterium dochodowe określone w art. 8 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 = 100%

 
Powyżej 100% - do 130%
 
usługa
nieodpłatna
 
usługa
nieodpłatna
Powyżej 130% - do 150%

    7%    

 15%   

Powyżej 150% - do 200%

 15%  

 25%  
Powyżej 200% - do 250%  25%   40%
Powyżej 250% - do 300%  35% 

 60%  

Powyżej 300%- do 350%

 70%  

 90%   

Powyżej 350% - do 400%

 90%   

100%
Powyżej 400% 100% 100%
 

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie

Odpłatność osoby samotnie gospodarującej

Odpłatność osoby w rodzinie

Kryterium dochodowe określone w art. 8 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 = 100%

usługa
nieodpłatna
usługa
nieodpłatna
Powyżej 100% - do 130%  30%  40%
Powyżej 130% - do 150%  50%  70%
Powyżej 150% - do 200%  70%  90%
Powyżej 200% - do 250% 100% 100%
 
§ 6

1.       Pełną odpłatność stanowi iloczyn wykorzystanych godzin w miesiącu i ustalonego kosztu za godzinę usługi.

2.       Koszt za godzinę usługi ustala się w oparciu o faktyczny średni koszt 1 godziny usługi danego rodzaju z roku poprzedniego. Stosownych wyliczeń dokonuje pracownik księgowości GOPS Gminy Michałowice pod nadzorem Głównego Księgowego GOPS Gminy Michałowice na podstawie wykonania, w terminie do dnia15 lutego każdego roku.

3.       Ustalony koszt 1 godziny obowiązuje od dnia 1 kwietnia roku bieżącego do dnia 31 marca roku następnego.

4.       Koszt za godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się w wysokości aktualnie ponoszonego kosztu za 1 godzinę usługi przez ośrodek.

 
§ 7

1.       Osoby zobowiązane do alimentacji (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo) oraz inne osoby partycypują w kosztach świadczonych usług do wysokości pełnej odpłatności, a w przypadku ponoszenia przez klienta odpłatności do wysokości różnicy pomiędzy pełną odpłatnością a odpłatnością wnoszoną przez klienta.

2.       Odpłatność osób, o których mowa w ust. 1 ustalana jest każdorazowo na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 
§ 8

Ustalona odpłatność za usługi wpłacana jest na rzecz Gminy Michałowice za pośrednictwem GOPS Gminy Michałowice bezpośrednio w kasie lub na konto ośrodka w terminie do 15 -go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 
§ 9

W uzasadnionych przypadkach Kierownik GOPS Gminy Michałowice ze względu na szczególne sytuacje życiowe zwłaszcza z uwagi na wysokie koszty utrzymania, leczenia, niepełnosprawność innych członków rodziny lub utrzymanie małoletnich dzieci może zwolnić osobę zainteresowaną na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego z ponoszenia części lub całości odpłatności za usługi opiekuńcze bądź może zastosować odpłatność niższą niż wynikająca z tabeli odpłatności.

 
§ 10

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/346/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze.

 
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

 
§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 05.10.2010 13:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 48
Autor: Dariusz Ruta