Urząd Gminy Michałowice
05.10.2010 13:21

Uchwała Nr XLVI/323/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  ze zm. ) oraz art.229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.),

 

po rozpatrzeniu ponownej skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uznaje za bezzasadną skargę Pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak z dnia 10 czerwca 2010r. na działania Wójta Gminy Michałowice i podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko zawarte w Uchwale Nr XLV/311/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do:

1)      zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi,

2)      zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o załatwieniu skargi poprzez podtrzymanie dotychczasowego stanowiska. 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
UZASADNIENIE
 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Kontroli i Audytu w dniu 23 czerwca 2010 roku przekazał Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia ponowną skargę Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas XLV sesji w dniu 08 lipca 2010 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

 

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię, która została przedstawiona Radzie Gminy podczas XLVI sesji, w dniu 29 września  2010 roku następującej treści.

        

„Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WKA.III.0550/281/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. oraz rozpatrzyła załączoną do niego skargę Pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak z dnia 10.06.2010 r.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że skarga ta jest ponowieniem skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak z dnia 04.05.2010 r. w sprawie której, Komisja Rewizyjna wyraziła swoją opinię na posiedzeniu odbytym w dniu 02.07.2010 r. W związku z tym, że w nowej skardze z dnia 10.06.2010 r. p. E. Gustakowska – Smolak nie wskazała nowych okoliczności, Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoją poprzednią opinię z dnia 02.07.2010 r.

 

Nasza decyzja jest zgodna z Art. 239 §1 KPA (w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko).

 

W głosowaniu za powyższą opinią było 5 głosów za. Nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.”

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za bezzasadną.

Data publikacji: 05.10.2010 13:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 15
Autor: Dariusz Ruta