Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
05.10.2010 13:40

Uchwała Nr XLVI/324/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1240) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 400a ust 1 pkt 8 i art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.        Przyjmuje się Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.        Celem regulaminu jest stworzenie mieszkańcom możliwości usunięcia i unieszkodliwienia w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska wyrobów zawierających azbest.

3.        Przyznawanie dotacji dla wnioskodawców odbywać się będzie w oparciu o niniejszą uchwałę.

4.        Wnioski złożone w oparciu o uchwałę Nr XII / 70 / 2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice, po ich dostosowaniu do postanowień niniejszej uchwały rozpatrzone będą w pierwszej kolejności.

  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XII / 70 / 2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 05.10.2010 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta