Urząd Gminy Michałowice
05.10.2010 13:32

Uchwała Nr XLVI/325/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r.

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.

Na podstawie art. 21 ust.l pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200l r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr.31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust.l i 2 pkt. 3 w zw. z art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zezmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§1

W uchwale Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 -2013 z późniejszymi zmianami,  załączniki nr 1 i 3 otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
 

 

ZAŁACZNIK NR 1

DO UCHWAŁY RADY GMINY

 NR XLVI/325/2010

z dnia 29 września 2010 r.

 

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MICHAŁOWICE

 
L.P.

LOKALIZACJA LOKALU -ADRES

NR LOKALU
POW. UŻYTKOWA
              (M2)
KOMORÓW
1. ul. Mazurska 67
1
26,40
2. ul. Mazurska 67
2
36,40
3. ul. Mazurska 67
3,4
52,80
4. ul. Mazurska 67
5
26,40
5. ul. Mazurska 67
6
36,40
6. ul. Mazurska 67
7
26,40
7. ul. Mazurska 67
8
26,40
8. ul. Kasztanowa 8
8a
19,60
9. ul. Kasztanowa 10
10b
55,00
10.

Al. M. Dąbrowskiej 12/20

1
60,40
11.

Al. M. Dąbrowskiej 12/20

2
57,00
12. Al. M. Dąbrowskiej 42
1
31.00
13. Al. M. Dąbrowskiej 42
3
22,00
14. Al. M. Dąbrowskiej 42
4
14,00
15.

Al. M. Dąbrowskiej 12/20 (w bud.szkoły)

1
47,00
PĘCICE
16. ul. Zaułek 7
1
32,90
17. ul. Zaułek 7a
1
39,00
18. ul. Zaułek 7a
2
32,00
OPACZ KOLONIA
19. ul. Ryżowa 90
2
39,00
20. ul. Ryżowa 90
3
47,30

MICHAŁOWICE OŚ. (mieszkania oświatowe)

21. ul. Szkolna 15
1
46,60
22. ul. Szkolna 15
2
46,60

NOWA WIEŚ (mieszk. w bud .szkoły)

23. ul. Główna 96
1
36,70
24. ul. Główna 96
2
51,00
 
RAZEM
 
908,30
 

 

Załącznik 2

do Uchwały Rady Gminy

Nr XLVI/325/2010r.

z dnia 29 września 2010r.

 

Potrzeby w zakresie remontów i wydatków w latach 2009 – 2013

w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowice

 
l.p.
 
Lokalizacja
Budynku
Nakłady finansowe w rozbiciu na lata:
w tys. zł.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
1.
Komorów
ul. Mazurska 67
 
3,5
 
11,5
 
5,0
 
5,0
 
5,0
2.
Komorów
Al. M. Dąbrowskiej 42
 
24,0
 
4,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
3.
 
Komorów
Al. M. Dąbrowskiej 12/20
 
11,9
 
3,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
4.
 
Komorów
Al. M. Dąbrowskiej 12/20 (lokal w szkole)
 
0,5
 
1,5
 
3,0
 
3,0
 
3,0
5.
 
Komorów
ul. Kasztanowa 8
ul. Kasztanowa 10b
 
1,0
 
4,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
6.
Michałowice
ul. Szkolna 15
(lokale w budynku szkoły)
 
10,0
 
4,0
 
 
6,0
 
 
6,0
 
6,0
7.
Nowa Wieś
ul. Główna 96
(lokale w budynku szkoły)
 
1,0
 
4,0
5,0
5,0
5,0
8.
Pęcice ul. Zaułek 7
(lokal przy Domu Wiejskim)
 
0,4
 
9,0
5,0
5,0
5,0
9.
Pęcice
ul. Zaułek 7A
 
0,7
 
1,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
10.
Opacz Kol.
ul. Ryżowa 90
 
192,0
 
70,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
11.
Budynek komunalny
z lokalami socjalnymi
 
0,0
 
50,0
 
100,0
 
100,0
 
100,0
12.
     Ogółem:
245,0
162,0
 
149,0
 
149,0
149,0
 
Data publikacji: 05.10.2010 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Dariusz Ruta