Urząd Gminy Michałowice
05.10.2010 15:32

Uchwała Nr XLVI/326/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej w obrębie ew. Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 1515/21.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1700 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej KW 33195, stanowiącej działkę ew. nr 1515/21 o pow. 0,1989 ha, położoną w obrębie ew. Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, z przeznaczeniem pod stację uzdatniania wody.

 
§ 2

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości opisanej w § 1 będą dochody własne budżetu Gminy.

 
§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 
§ 4

Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XXXIV/237/2009 z dnia 04 września 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, stanowiącej część działki ew. nr 1515/8.

 
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 05.10.2010 15:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta