Urząd Gminy Michałowice
30.11.2010 10:28

Uchwała Nr XLVII/327/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r. na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2011r. obowiązujące na terenie Gminy Michałowice:

 

1)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                      718 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                         1 128 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                             1 436 zł

 

2)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej bądź wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wysokości stawek określa się w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

3)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od  3,5 tony do poniżej 12 ton                        1 642 zł

 

4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wysokość stawek określa się w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

5)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)               1 436 zł

 

6)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wysokość stawek określa się wzałączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

 

7)      od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                            1 642 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc             2 052 zł

 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2011r.

 

 

                                                                                              Załącznik nr 1

                                                                                              do Uchwały nr   XLVII/327/2010

                                                                                              Rady Gminy Michałowice

                                                                                              z dnia 10 listopada 2010r.

 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 
Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdnie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
1 498
1 812
13
14
1 560
1 864
14
15
1 602
1 916
15
 
1 666
1 938
Trzy osie
12
17
1 696
2 084
17
19
1 748
2 136
19
21
1 812
2 190
21
23
1 864
2 242
23
25
1 916
2 304
25
 
1 970
2 358
Cztery osie i więcej
12
25
2 084
2 462
25
27
2 136
2 514
27
29
2 190
2 588
29
31
2 252
2 760
31
 
2 358
2 760
 

 

                                                           Załącznik nr 2
                                                                                     do Uchwały Nr XLVII/327/2010
                                                                             Rady Gminy Michałowice
                                                                              z dnia 10 listopada 2010r.
 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy +przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
1 390
1 528
18
25
1 498
1 634
25
31
1 632
1 906
31
 
1 960
2 126
Trzy osie
12
40
2 032
2 134
40
 
2 136
2 566
Cztery osie i więcej
12
40
2 032
2 134
40
 
2 242
2 760
 

 

                                                                                              Załącznik nr 3

                                                                                              do uchwały Nr XLVII/327 /2010

                                                                                              Rady Gminy Michałowice

                                                                                              z dnia 10 listopada   2010r.

 
 
Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w § 1 pkt 6 uchwały
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
12
18
392
474
18
25
496
578
25
 
612
747
Dwie osie
12
28
517
578
28
33
728
1 000
33
38
1 032
1 682
38
 
1 346
1 986
Trzy osie i więcej
12
38
884
1 682
38
 
1 137
2 134
Data publikacji: 15.01.2016 10:43
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2016 10:43
Wyświetleń: 13
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta