Urząd Gminy Michałowice
30.11.2010 11:04

Uchwała Nr XLVII/331/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2011 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:


 

§ 1

Określa się liczbę 5 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Michałowice przeznaczonych do wydania w 2011 roku.


 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.


 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Data publikacji: 30.11.2010 11:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta