Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.02.2010 09:17

Uchwała Nr XXXIX/264/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust 1 pkt. 2 i 3, art. 91 ust 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

1.    Zaciąga się  długoterminowe kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości do kwoty9 500 000 zł.

2.    Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

3.    Kredyty spłacane będą w ratach kwartalnych od roku 2010 nie dłużej niż do roku 2025 włącznie.

 
§ 2

Zabezpieczeniem udzielonych kredytów będą wystawione weksle własne „in blanco” bez protestu  przez Gminę Michałowice.

 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 02.02.2010 09:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta