Urząd Gminy Michałowice
02.02.2010 09:13

Uchwała Nr XXXIX/265/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 

§ 1.

Uchwale Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany w §1 ust 2: 
1) w pkt 1 skreśla się wyrazy „ Opacz Kolonia”.
2) w pkt 2 po wyrazach” we wsi Granica” skreśla się kropkę i dodaje wyrazy ” Danutę Kamińską we wsi Opacz Kolonia”
 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 02.02.2010 09:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta