Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.02.2010 09:33

Uchwała Nr XXXIX/266/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Ustala się na 2010 r. następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem:

1)        studia uzupełniające: magisterskie i doktoranckie zgodne z posiadanym wykształceniem.

2)        studia językowe – podyplomowe, magisterskie, licencjackie lub naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych – dające kwalifikacje do nauczania języków obcych w danym typie szkoły,

3)        studia podyplomowe i doktoranckie nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły,

4)        studia z zakresu informatyki – doktoranckie, podyplomowe, magisterskie lub licencjackie,

5)        studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.

 
§ 2.

1.       Określa się na 2010 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli: w wysokości do 50% ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 900 zł (dziewięćset)  za semestr nauki.

2.       Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora placówki oświatowej i wypłacane na podstawie umowy.

 
§ 3.

Nauczyciele, którzy - na podstawie zgody dyrektora placówki – podjęli studia przed wejściem w życie niniejszej uchwały i nadal je kontynuują, otrzymują dofinansowanie zgodnie z zawartymi umowami w miarę posiadanych środków.

 
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorom placówek oświatowych.

 
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Data publikacji: 02.02.2010 09:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta