Urząd Gminy Michałowice
02.02.2010 09:39

Uchwała Nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego dla osób korzystających z programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 5 ust. 2   ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Podwyższa się kryterium dochodowe dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy udzielanej na podstawie programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” do wysokości 180% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 
§ 2

W przypadku udzielenia pomocy w formie posiłku lub zasiłku na zakup posiłku dla dzieci oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnego korzystania z tej formy podwyższa się do kwoty 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 
§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 02.02.2010 09:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta