Urząd Gminy Michałowice
02.02.2010 09:42

Uchwała Nr XXXIX/268/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1.      W celu udzielenia wsparcia finansowego zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice studentom szkół wyższych szczególnie wyróżniającym się w nauce, posiadającym osiągnięcia naukowe i uzyskującym wysoką średnią ocen, ustanawia się stypendium Gminy Michałowice za wyniki w nauce.

2.      Stypendium określone w ust. 1 nosi nazwę stypendium im. Jana Pawła II.

 
§ 2.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II, zwanego dalej „stypendium”, może wystąpić, nie wcześniej niż po zaliczeniu przez studenta pierwszego roku studiów:

1)         student,

2)         rektor szkoły wyższej.

 
§ 3.

1.      Stypendium przyznawane jest na następujące okresy: od października do lutego i od marca do czerwca i wypłacane jest do 25 dnia każdego miesiąca.

2.      Wnioski o przyznanie stypendium, według ustalonego wzoru składa się do Wójta Gminy Michałowice, na poszczególne okresy stypendialne, do dnia 15 marca i do dnia 15 października.

3.      Wzór wniosku o przyznanie stypendium ustala Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.

4.      Wnioski niekompletne albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 
§ 4.

1.         Do rozpatrywania i oceny wniosków Wójt Gminy Michałowice powołuje zarządzeniem Komisję.

2.         W skład Komisji wchodzi trzech przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych, dwóch radnych reprezentujących Radę Gminy Michałowice oraz jedna osoba spośród pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.         Wójt Gminy Michałowice wyznacza Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Komisji spośród członków Komisji.

4.         Odwołanie Komisji, a także zmiana jej składu osobowego, następuje w trybie określonym w ust. 1 i 2.

 
§ 5.

1.         Pracę Komisji organizuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Sekretarz Komisji.

2.         Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.

3.         Obsługę Komisji zapewnia Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół.

 
§ 6.

1.         Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół przekazuje Komisji złożone wnioski o przyznanie stypendium.

2.         Komisja sporządza protokół zawierający propozycje przyznania stypendiów, który przedkłada Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 7.

1.      Stypendia przyznaje zarządzeniem Wójt Gminy Michałowice.

2.      O przyznaniu stypendium Wójt Gminy Michałowice zawiadamia studenta.

3.      Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.

 
§ 8.

1.       Maksymalna miesięczna wysokość stypendium dla studenta wynosi 600 zł.

2.       Suma przyznanych stypendiów nie może przekroczyć kwoty środków finansowych zapisanych na ten cel corocznie w budżecie Gminy Michałowice.

 
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 10.

Traci moc uchwała Nr XLIV/409/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.

 
§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 02.02.2010 09:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 54
Autor: Dariusz Ruta