Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.02.2010 08:32

Uchwała Nr XXXIX/271/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości.

Na podstawie art. 4a ust 2, art. 4b ust. 1 i 2 oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

1.         Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe w sprawie określenia rodzaju miejscowości dla miejscowości Pęcice Małe jako „wieś”.

2.         Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie miejscowości Pęcice Małe odpowiedzi na pytanie o treści:

„Czy jest Pan/Pani za określeniem rodzaju miejscowości Pęcice Małe jako „wieś”? ”

 
§ 2

Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji tj. 10 marca 2010 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości Pęcice Małe.

 
§ 3

Ustala się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 niniejszej uchwały:

1)      Mieszkańcy Pęcic Małych, o których mowa w § 2 będą poinformowani o konsultacjach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały poprzez :

a)      publikację na stronie internetowej Gminy Michałowice ogłoszenia w sprawie określenia rodzaju miejscowości dla miejscowości Pęcice Małe jako „wieś” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1do niniejszej uchwały oraz ankiety w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b)      umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na terenie miejscowości Pęcice Małe,

c)      wyłożenie ogłoszenia wraz z ankietami w sklepach na terenie miejscowości Pęcice Małe,

d)      dostarczenie do skrzynek pocztowych mieszkańców miejscowości Pęcice Małe ogłoszenia wraz z ankietą.

2)       Termin dostarczenia ankiet do sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok. 16), listownie bądź do wyznaczonej do tego celu urny konsultacyjnej, upływa z dniem 10 marca 2010 r.

 
§ 4

Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu na ankiecie znakiem X rubryki „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”.

 
§ 5

Skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego omówienie wyników konsultacji określi Wójt Gminy Michałowice w formie zarządzenia.

 
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/271/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27.01.2010 r.
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

Rada Gminy Michałowice Uchwałą Nr XXXIX/271/2010 z dnia 27.01.2010 r. zobowiązała Wójta Gminy Michałowice do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości.

Wójt Gminy Michałowice kieruje do osób, które do dnia 10 marca 2010 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości Pęcice Małe, prośbę o wypełnienie ankiety, która została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl, wyłożona w sklepach na terenie miejscowości Pęcice Małe oraz dostarczona do Państwa skrzynek pocztowych.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok.16) w godzinach urzędowania, listownie lub do skrzynki pocztowej sołtysa wsi Pęcice Małe, do dnia 10 marca 2010 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Rolnictwa tel. (22) 723-93-37.

 

Zarządzeniem Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. (Dz. Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9) ustalony został Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce.

W Wykazie tym dla terenu gminy Michałowice istnieje rozbieżność dotycząca nazwy Pęcice Małe. WWykazie miejscowość Pęcice Małe została określona jako integralna część wsi Pęcice. Nie istnieje w nim samodzielna miejscowość Pęcice Małe określona jako „wieś”.

W związku z tym, że na terenie gminy Michałowice funkcjonuje miejscowość Pęcice Małe jako odrębna wieś niezbędne jest ujednolicenie nazewnictwa poprzez wprowadzenie korekty w ww. Wykazie urzędowych nazw miejscowości.

Korekta taka jest wskazana m.in. w związku ze zbliżającym się w 2011 roku - pierwszym po wejściu Polski do Unii Europejskiej – Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań.

Informuję też, że przeprowadzenie niniejszych konsultacji społecznych jest jednym z warunków kontynuowania postępowania związanego z uporządkowaniem nazewnictwa miejscowości Pęcice Małe.

Zmiana, której dotyczy pytanie zawarte w załączonej ankiecie, czyli uzupełnienie nazwy Pęcice Małe o słowo „wieś” nie powoduje dla Państwa żadnych utrudnień związanych z koniecznością dokonania zmian w rejestrach, księgach i dokumentach.

 

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/271/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27.01.2010 r.
………………………..……….
imię i nazwisko
 
…………………………..……..
           
…………………………………
adres zamieszkania
 
                                            
PESEL 
 
ANKIETA

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości

Pęcice Małe, gmina Michałowice, dotyczących określenia rodzaju miejscowości

zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/271/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27.01.2010 r.

Pytanie:
 

Czy jest Pan/Pani za określeniem rodzaju miejscowości Pęcice Małe jako „wieś”?

 

ramka                              TAK

 

ramka
                                                  NIE

 

ramka                                WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

 

Świadom/Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, niniejszym oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

 

………………………..

podpis

Data publikacji: 02.02.2010 08:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta