Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.02.2010 10:03

Uchwała nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Michałowicach uchwala, co następuje:

 
§ 1

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 
§ 3

Traci moc uchwała Nr IX/55/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uchwała nr XXVII/233/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2003

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Załącznik do Uchwały
NrXXXIX/272/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 stycznia 2010 r.
 
S T A T U T
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE
1.  
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

2.       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Michałowice, którego organem tworzącym jest Rada Gminy Michałowice.

3.       Statut określa m. in. nazwę, siedzibę, cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej.

4.       Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Michałowice.

5.       Nadzór nad merytoryczną działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

 
§ 2
Ośrodek działa na podstawie :

1)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

4)      ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

5)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

6)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

7)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),

8)      ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

9)      Uchwał Rady Gminy Michałowice i zarządzeń Wójta Gminy Michałowice.

 
ROZDZIAŁ II
NAZWA, SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA
§ 3

1.      Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi.

2.      Ośrodek używa pieczęci okrągłej z Godłem Państwa pośrodku i nazwą Ośrodka w otoku oraz pieczęci podłużnej z nazwą i określeniem siedziby. Pieczęć podłużna może dodatkowo zawierać dane dotyczące numeru telefonu, numeru REGON i NIP.

                                         
§ 4

Siedziba Ośrodka mieści się w Nowej Wsi, przy ul. Głównej 52A.

                                                                      
§ 5

Terenem działania Ośrodka jest Gmina Michałowice

 
ROZDZIAŁ III
CEL I ZADANIA OŚRODKA
                                                         
§ 6

Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, strategii, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

 
§ 7

Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1)      ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie Gminy Michałowice,

2)      przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej,

3)      prowadzenie doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb socjalnych,

4)      aktywizacja środowiska lokalnego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprzez realizację programów i projektów socjalnych kierowanych do konkretnych grup i społeczności lokalnych,

5)      koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną,

6)      prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnym,

7)      prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego,

8)      prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,

9)      ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i jego wypłata,

10) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych.

 
§ 8

Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, na podstawie stosownych upoważnień.

 
§ 9

W realizacji zadań Ośrodek współpracuje w szczególności z:

1)       organizacjami społecznymi i samorządem mieszkańców,

2)       organami wymiaru sprawiedliwości,

3)       innymi ośrodkami pomocy społecznej,

4)       domami pomocy społecznej,

5)       Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

6)       Powiatowym Urzędem Pracy i innymi jednostkami.

 
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚRODKA
§ 10

1.      Dla zabezpieczenia wykonalności zadań, o których mowa w § 7 w Ośrodku tworzy się sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

2.      Skład osobowy sekcji określa Kierownik Ośrodka w oparciu o potrzeby środowiska lokalnego i plan finansowy zatwierdzony w Uchwale Rady Gminy Michałowice.

                                                                    
§ 11

Organizację pracy i zależności pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy w Ośrodku określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Kierownika Ośrodka, podlegający zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Michałowice.

                                                                                                                                             
 § 12

1.      Ośrodkiem kieruje Kierownik reprezentujący Ośrodek na zewnątrz, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Michałowice.

2.      Wójt Gminy Michałowice wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka.

3.      Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:

1)      zapewnienie prawidłowego działania Ośrodka, w tym organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,

2)      wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do podległych pracowników,

3)      składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych określonych w planie finansowym Ośrodka,

4)      wydawanie w imieniu własnym i na podstawie upoważnień decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5)      składanie Radzie Gminy w Michałowicach corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka.

 
ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 13

1.      Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

2.      Ośrodek jest finansowany z dotacji z budżetu wojewódzkiego i środków finansowych z budżetu gminy Michałowice określanych w uchwale budżetowej gminy Michałowice.

3.      Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

4.      Do amortyzacji majątku trwałego Ośrodka stosuje się ogólne zasady określone w obowiązujących przepisach.

 
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Data publikacji: 24.08.2016 10:55
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 10:55
Wyświetleń: 39
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski