Urząd Gminy Michałowice
02.02.2010 09:45

Uchwała Nr XXXIX/273/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Odmawia się uwzględnienia wezwania Pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej do usunięcia naruszenia prawa dokonanego Uchwałą Nr XXXVIII/263/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej na działanie Wójta Gminy Michałowice – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania niniejszej uchwały skarżącym.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik do uchwały
Nr XXXIX/273/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 stycznia 2010 r.
 
UZASADNIENIE
 

Pani Ewa Gawrych i Pani Jolanta Salińska wniosły w dniu 7 września 2009 roku skargę na działanie Wójta Gminy Michałowice dotyczącą prac prowadzonych w drodze w Nowej Wsi przy ul. Rzemieślniczej.

Rada Gminy Michałowice po rozpatrzeniu wyżej wskazanej skargi zgodnie z przepisem art. 229 pkt.3 Kodeksu postępowania administracyjnego uznała ja za bezzasadną uchwałą Nr XXXVIII/263/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Wezwanie skarżących do naruszenia prawa nie może zostać uwzględnione, ponieważ od uchwały rady gminy dotyczącej skargi na działalność Wójta nie przysługują środki prawne określone w powołanym przypisie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym (np. postanowienie WSA w Lublinie z 22 września 2009 roku IIISA/Lu 334/09, postanowienie WSA w Gdańsku z 08 stycznia 2010r IIISA/Gd554/09, postanowienie WSA w Lublinie z 31 grudnia 2007r. III SA/Lu 586/07) w sprawach uchwał podjętych w trybie postępowania skargowego regulowanego k.p.a nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

W konsekwencji nie przysługuje uprawnienie określone w art.101 powołanej ustawy o samorządzie gminnym do wezwania do usunięcia naruszenia prawa, poprzedzającego zaskarżenie uchwały rady gminy do sądu administracyjnego.

Data publikacji: 02.02.2010 09:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta