Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.02.2010 09:49

Uchwała Nr XXXIX/274/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w 2010 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Rada Gminy zatwierdza do realizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. projekt systemowy „Aktywnie do rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 113 954, 38 zł. Wkład własny Gminy Michałowice zostanie sfinansowany z dochodów własnych i stanowi 10,5% wartości projektu tj. kwotę 11 965,21 zł.

 
§ 2

Realizację projektu powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.     

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 02.02.2010 09:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta