Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.02.2010 09:51

Uchwała Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XV/95/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) oraz z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XV/95/2007 z dnia 10 grudnia 2007r., w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych, § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) jest zawodnikiem zameldowanym i zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice i zrzeszony w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej, który działa na terenie Gminy Michałowice lub zameldowanym i zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice i zrzeszonym w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej prowadzącym sekcję nie występującą na terenie Gminy Michałowice lub zawodnikiem niezrzeszonym zameldowanym i zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 02.02.2010 09:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta