Urząd Gminy Michałowice
27.01.2011 12:06

Projekt uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice

 Projekt

                                                                              
Uchwała Nr ………… / 2011
Rady Gminy   Michałowice
 z dnia ………….….. 2011 r. 
 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz art. 3051 Kodeksu cywilnego, uchwala się co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz „DAWIS” sp. z o.o., polegającej na budowie rurociągu teletechnicznego, na części działki ew. nr 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice, zgodnie z przebiegiem wskazanym w załączniku do uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 27.01.2011 12:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta