Urząd Gminy Michałowice
27.01.2011 12:17

Projekt uchwały

w sprawie u uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok

 Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2011
Gminy Michałowice
Nr    /     /
z dnia ………………….
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i 3, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie   79 120 547,79 zł,  z tego:

          1) dochody bieżące w kwocie           71 900 547,79 zł,

          2) dochody majątkowe w kwocie      7 220 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie   81 235 121,79 zł, z tego:

        1) wydatki bieżące w kwocie          62 310 712,72 zł,

        2) wydatki majątkowe w kwocie    18 924 409,07 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

3. Ustala się  plan wydatków majątkowych  na 2011 rok, zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

1.    Ustala się deficyt w wysokości 2 114 574,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie  2 114 574,00 zł.

2.    Ustala się przychody budżetu w kwocie  8 000 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w   kwocie 8 000 000,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie  5 885 426,00 zł, z tytułu  spłaty otrzymanych kredytów w kwocie  5 885 426,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu   w kwocie

     500 000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

5.  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

   1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2   ust. 1  – 2 114 574,00 zł,

   2) na spłatę kredytów w kwocie określonej  w § 2 ust. 3  –  5 885 426,00 zł.

 
§ 3.
1.       Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120 990,00 zł.

2.       Ustala się rezerwę celową w wysokości 179 010,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu    zarządzania kryzysowego.

 
§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie   z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§ 5.

1.    Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.    Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony Środowiska orazwydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 
§ 6.

Ustala się plan dochodów samorządowych  jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie zzałącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 
§ 7.

1.         Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

 
              § 8.
 Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1)        Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej   w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2)   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank    prowadzący obsługę budżetu gminy.

3)    Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 
          § 9.

1.         Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

2.         Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 27.01.2011 12:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta