Urząd Gminy Michałowice
27.01.2011 12:11

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

 projekt

Uchwała Nr … / … / 2011      

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………….. 2011 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 
§1

1.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 787/22, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Jarzębiny”.

2.      Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 762, 787/20 i cz. 679, położone w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Berberysu”.

3.      Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 769 i 787/21, położone w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Rumiankowa”.

4.      Przebieg ulic opisanych w ust. 1, 2, 3 określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 27.01.2011 12:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta