Urząd Gminy Michałowice
27.01.2011 12:01

Projekt uchwały

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów
projekt
 
Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………….
 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

 

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyznaczyć ……………………. przedstawicielem gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

 
§ 2

Przekazać treść niniejszej uchwały Zarządowi Związku Komunalnego Brwinów.

 
§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 27.01.2011 12:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta