Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.08.2011 13:07

Projekt uchwały

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
(projekt)
Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia                   2011 roku.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W celu prawidłowego wyboru ławników Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2012-2015 powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie:……………………………………………………………………………………….. . 

 
§ 2.

Ustala się następujące zadania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników:

1)      ocena spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie,

2)      ocena prawidłowości zgłoszeń kandydatów na ławników,

3)      ustalenie kandydatów na ławników do określonych w § 1 uchwały sądów,

4)      przedłożenie Radzie Gminy wykazu i opinii o kandydatach.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data publikacji: 31.08.2011 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta