Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.08.2011 10:53

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice"

 Projekt

Uchwała Nr              /2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia                    2011r
 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice”

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§1

Uchwala się „Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 24.08.2016 13:33
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 13:33
Wyświetleń: 11
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski